•  Call Center: 053 270 093
 Home     Outbound Tours     WONDERFUL OKINAWA 5D 3N

WONDERFUL OKINAWA 5D 3N

     
CODE WT22002
เดินทางเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 เริ่มต้นเพียง 27,900 บาท
START
฿ 27,900.00

city Japan
Hotel -
score      
Airline HONGKONG AIRLINES
Service เยือนเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นสัมผัสความงามของทะเลญี่ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ที่เป็นที่เคารพนับถือ ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ถนนช้อปปิ้งชื่อด
DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG AIRLINES เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
DAY 2 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เมืองนาฮ่า-ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ –ศาลเจ้าขงจื้อ - สวนฟุคุชูเอน -ผามันซาโมะ
01.45 น. เดินทางบินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX760 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
05.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่โอกินาว่า
07.25 น. เดินทางสู่โอกินาว่า โดยเที่ยวบิน HX628 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
10.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวโอกินาว่า เพื่อเป็นสิริมงคล ชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการได้มาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะทำให้การเดินทางทางน้ำได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย นำท่านชม ศาลเจ้าขงจื้อ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ชาวโลก ขอพรให้ ทุกท่านมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่านยังได้ไหว้เทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ช่วยให้ ทำการค้า รุ่งเรืองแวะชมร้านปลอดภาษีจำหน่ายสินค้าบำรุงสุขภาพต่างๆ จากนั้นนำท่าน ชมสวนฟุคุชูเอน สวนสาธารณะที่ชาวฮกเกี้ยนสร้างเนื่องจาก เกาะริวกิว หรือโอกินาว่ามีเนื้อที่ใกล้เกาะไต้หวันและมณฑลฮกเกี้ยนของจีน จึงเป็นเมืองท่าถ่ายสินค้า และได้รับวัฒนธรรมจากชาวฮกเกี้ยนอยู่มาก สวนนี้สร้างแบบจีนและมีความร่มเรื่นเป็นอย่างมากทำให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมรู้สึกผ่อนคลาย และยังมีปลาไนมากมายให้ท่านได้ชมความงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังทานอาหารเที่ยงนำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปก คลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนัก ท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก MIYUKI HOTEL หรือ RNN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
DAY 3 เรือท้องกระจกบุเซนะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - สวนสับปะรดนาโกะ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แหลมบุเซนะซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประชุมอันทันสมัยของโอกินาว่าที่เป็นที่ต้อนรับคณะผู้ประชุม G8 ในปี 2000 ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือปลาวาฬท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศํยอยู่ตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลโมโตบุ เป็นที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool ซึ่งเป็น Lagoon ขนาดเล็ก จำลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการัง ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาดาว, หอยเม่น, ปลิงทะเล และอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้มือเปล่าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ถัดจากนั้นจะเป็น Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ The Kuroshio Sea ซึ่งเป็นห้องที่ได้ชื่อมาจากกระแสน้ำอุ่นกุโรชิโวของญี่ปุ่น ภายในห้องนี้แสดงพันธุ์ปลาในแท้งค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร กว้างกว่า 22 เมตร ทำจากอะคริลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น้ำทะเลไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ภายในแท้งค์นี้มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตรอยู่ถึง 3 ตัว ว่ายเวียนไปมาอย่างสง่างาม พร้อมพันธุ์ปลาอื่นๆ ทั้งกระเบนราหู ฉลามสีฟ้า และปลาพันธุ์อื่นๆ ในแถบทะเลนี้ ให้ท่านสามารถถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดทั้งแบบพานอรา- ม่าและแบบอันเดอร์วอเตอร์ ท่านจะยังสามารถพบกับปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อยู่อีกมากมายในห้อง Shark Research Lab และบริเวณภายนอกอาคาร ยังมี Sea Turtle House บ่อเลี้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้อมทั้งชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ นำท่านชมสวนโดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดปราศจากมลพิษ พร้อมเสียงบรรยายผ่านลำโพง โดยสามารถเลือกได้หลายภาษา อาทิ อังกฤษ, เกาหลี, จีน และญี่ปุ่น ชมสวนเกษตรแบบแผนใหม่ และไร่สัปปะรดตัวอย่างที่จัดไว้ให้ชม จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ภายในสวนสัปปะรด ซึ่งรวบรวมเปลือกหอยที่มีอายุมาก และหายากมาจากทุกมุมโลกมารวมกันไว้ที่นี่ จากนั้นแวะชมพร้อมชิมผลิตภัณฑ์ซึ่งสกัดมาจากสับปะรดทั้งสิ้น เช่นน้ำ, ไวน์, เค้ก และผลไม้สดเป็นต้น และพิเศษ!! ท่านสามารถซื้อหาขนมกูลิโกะโคล่อน ไส้สับปะรดได้จากที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ BBQ
ที่พัก MIYUKI HOTEL หรือ RNN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
DAY 4 อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย - ถนนโคคุไซโดริ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Monorail ที่ สถานี Monorail เพื่อนั่งชมเมืองโอกินาว่ายามเช้า จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากตำแหน่งที่ตั่งซึ่งอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 ซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศ จึงทำให้โอกินาว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรม ท่านจะได้สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกินาว่า สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่น่าค้นหา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, ร้าน 100 เยน, Use Shop หรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ Monorai หรือเลือกเดินช้อปปิ้ง ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองนาฮา เมืองหลวงของโอกินาว่า ถือเป็นสุดยอดถนนช้อปปิ้งจนได้รับฉายาว่า “The Miracle Mile” เพราะแม้จะเป็นถนนสายสั้น ๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลับ คึกคักไปด้วยผู้คน เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงนับพันร้าน ทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก และร้านงานฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกับการ ช้อปปิ้งจนกระเป๋าตังค์เบาหวิว เป็นถนนสายที่ได้รับการบูรณะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักช้อป เริ่มช้อปกันได้เช้า 09.00 น. แต่ช่วงเย็นถึงดึก (18.00-24.00 น.) จะคึกคักสุด
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงและค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก RNN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
DAY 5 ปราสาทซูริโจ – ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ต – ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางชม ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ถูกสร้างขึ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่าที่ถูกทำลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันนี้พื้นที่ทั้งหมดถูกจัดให้เป็นสวนสาธารณะ จากนั้นชม ปราสาทชูริโจ (บริเวณชูริโจ พาร์ค ไม่รวมค่าเข้าชมในปราสาทอีกท่านละ 800 เยน) เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1237 ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กับเกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทำให้ปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมด ให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี ค.ศ. 2000 ปราสาทแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะ โอกินาว่า จากนั้นนำท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งที่ ร้าน 100 เยนพลาซ่า ร้านขายสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น ซึ่งภายในร้านจะจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบ ทุกชิ้นในราคา 100 เยน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระอาหารเที่ยง
12.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
15.40 น. นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX657 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
17.25 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
22.10 น. นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน HX763 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)
00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

27,900 THB / person

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ              ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ             ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1.    นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
2.    นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3.    การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.    กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.    กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1    ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน
2.2    ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
2.3    ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3.    การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
4.    การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1.    ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2.    ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7.    อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
8.    มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.    ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
2.    สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.    ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
4.    กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 

TIMETABLES


WIN TRAVEL & TOUR

Contact staff
Please select your employees in that department . To contact

Tour (2)
GM
Jo Sirinirundr
GM
Tour Operation Manager
KANNIKA SRIVILAI
Tour Operation Manager
Ticket (2)
Station 1
Phuangthong Mankong
Ticket Manager
Station 2
TABTIM CHAIPROM
ticket
Account (1)
Station 1
WANDEE PAYOMHOL
Account
Transport (1)
Win Transport
Jo Sirinirundr
GM