•  Call Center: 053 270 093
 Home     Outbound Tours     เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

     
CODE WT214001
แฟรงค์เฟิร์ต ล่องแม่นำไรน์ เซนต์กอร์ ป๊อบพาร์ต โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก ดัมสแควร์ หมู่บ้านกังหัน ซนส์ ชคานส์ บรูจ บรัสเชลส์ ปารีส พระราชวังแวร์ชายส์ ล่องเรือ หอไอเฟล ประตุชัย โบสถ์ Notredame ล่องแม่น้ำแชนนน์ ช๊อปปิ้ง ถนนวองเอลิเช่ แดลเลอรี่ ลาฟาแยต
START
฿ 55,888.00

city German
Hotel -
score      
Airline Emirates
Service 20-27 ตุลาคม 2558 5-12 ธันวาคม 2558 9-16 ธันวาคม 2558 29 ธันวา 58-5 มกรา 59 30 ธันวา 58-6 มกรา 59
DAY 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
18.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว T ประตู 9 หรือ 10 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
21.25 ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airways) เที่ยวบินที่ EK 373
DAY 2 ดูไบ – แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอร์ – บ็อบพาร์ต – โคโลญจน์
00.50 แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ ดูไบ (DUBAI) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.)
03.55 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 43 สู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมัน (Germany)
08.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ (St.Goar)เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ นำท่านขึ้นเรือเพื่อล่องแม่น้ำไรน์ (Rhine River)ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ชมเมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงจากบทกวีของ HEINRICH HEINE เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม บรรยากาศยังคงเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ. ที่ 19 นอกจากนี้ลุ่มน้ำไรน์ยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมันอีกด้วย ล่องเรือถึงเมืองบ็อบพาร์ต (Boppard) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne)หรือที่ชาวเยอรมันเรียกว่า เคิล์น เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ศูนย์กลางทางการค้า อุตสาหกรรม และศิลปะ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปกครองตนเองที่ยิ่งใหญ่ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำหอม “ออดิโคโลญจน์ 4711” อันมาจากบ้านเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน ผลิตน้ำหอมในขณะนั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย นำท่านชม มหาวิหารโคโลญจน์ หรือ (Kolner Dom)โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1880 มหาวิหารแห่งนี้ เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตรนับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น (แม้ในปัจจุบันก็ยังติดอันดับต้นๆ) สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารีภายในมีแท่นหีบทองคำของกษัตริย์ที่เดินทางมาตามดวงดาวเพื่อมาสักการะพระเยซูในวันที่พระองค์ประสูติ และจิตรกรรมประดับด้วยกระจกสี ที่บรรจงแต่งเป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์อันวิจิตรงดงาม มหารวิหารแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2536
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่ โรงแรมHOTEL RAMADA BRUEHL หรือเทียบเท่า
DAY 3 อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ ซคานส์ - ล่องเรือหลังคากระจก – ดัมสแควร์ – ถนนคนเดิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ คำว่า “อัมสเตอร์ดัม” ชื่อนี้มีที่มาอันน่าสนใจ มาจากคำ 2 คำ คือ อัมสเตล หมายถึง แม่นํ้าอัมสเตล บวกกับคำว่า ดัม ที่แปลว่าเขื่อน ซึ่งเมื่อรวมความแล้วก็หมายถึง “เขื่อนที่อยู่ริมเเม่นํ้าอัมสเตล” อันมีจุดกำเนิดมาตั้งแต่ตอนต้นศตวรรษที่ 13 อัมสเตอร์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะ มีคูคลองล้อมรอบเมืองถึง 4 ชั้น ที่ถูกขุดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 มีความยาวรวมกันกว่า 100 กม. เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นคูเมืองเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู มีประตูกันน้ำถึง 16 แห่งด้วยกันออกเดินทางสู่เมืองซานส์ซคานส์(ZAANSE SCHANS) นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านกังหันลม ZaanSchanสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ที่มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ จากการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นที่ต่ำ น้ำทะเลท่วมถึง แต่ชาวดัชสามารถสร้างกังหันลมใช้วิดน้ำสร้างพื้นที่ดินให้เกิดขึ้นได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย จากนั้น นำท่านล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา คลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ อีกทั้งเป็นเส้นทางระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและอัมสเตอร์ดัมส์มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม. และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมส์เกือบทั้งหมดจะตั้งอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลองเช่นกัน แวะชมโรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณีซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์ เนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรที่สำคัญมานานแล้ว พร้อมกันนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานด้วย ผ่านชมจุรัสดัมสแควร์(Dam Square)เป็นลานกว้างขนาดใหญ๋ที่มีสถานที่สำคัญๆตั้งอยู่มากมายนำท่านเดินทางสู่ย่านถนนคนเดิน Nieuwedijk-Kalverstraatที่ยาวกว่า 1 กิโลเมตร อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนมมากมาย ทั้งในร้านและริมสองข้างทาง ทั้งเสื้อผ้ารองเท้า เครื่องหนัง ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน และร้านหนังสือขนาดใหญ่ก็ตั้งอยู่ในย่านนี้ หรือ ท่านจะเลือกจิบชา กาแฟ แบบชาวดัตช์ชมชีวิตของผู้คนในนครอัสเตอร์ดัม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
DAY 4 อัมสเตอร์ดัม–บรูจ-บรัสเซลส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium)เที่ยวชมเมืองบรูจ (Bruges) ซึ่งเป็นเมืองที่งามสง่า ล้อมรอบด้วยสะพานเล็ก ๆ คร่อมอยู่เหนือลำคลอง บ้านหลังคาทรงจั่ว และสนามหญ้าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง และเมืองบรูจนี้ในอดีตยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป นำท่านผ่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) ผ่านชม โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย นำท่านชมเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นที่ตั้งขององค์การนาโต้ และองค์การสำคัญ ๆ อีกหลายองค์การ แวะถ่ายรูปกับ อะโตเมี่ยม ปฎิมากรรมมหึมาเป็นลูกโมเลกุลเหล็ก 9 ลูก ที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของงาน EXPO ในอดีต พาท่านเดินเข้าชมเมืองเก่าที่ จตุรัสกลางเมืองแกรนด์เพลซ(Brussels Grand Place)จตุรัสที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยุโรป ที่มีอาคารสถานที่สำคัญที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมชั้นยอด และถ่ายรูปคู่กับ“อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และเลือกซื้อช็อกโกแลต Home-made ของดีชื่อดังของเบลเยี่ยม รสชาติหวานอร่อยอย่าบอกใคร รวมทั้งผ้าลูกไม้ทอมือสวย ๆ และของที่ระลึกที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่ โรงแรม RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเท่า
DAY 5 บรัสเซลส์ –ปารีส– แวร์ซายน์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส (France) มุ่งหน้าสู่พระราชวังแวร์ซายน์(Chuteaude Versailles)สัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองสูงสุดของราชวงศ์บูรบอแห่งฝรั่งเศส ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกชมความวิจิตรพิสดารงดงามตระการตาของงานศิลปกรรมยุคบาร็อคที่แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาทั้งยังประดับประดาด้วยภาพเขียนสีและศิลปะวัตถุล้ำค่า มากมาย นำท่านชมห้องรับรอง ห้องบัลลังก์ ห้องบรรทมและทรงงานต่าง ๆ ของกษัตริย์และพระราชินี ชมห้องกระจก ซึ่งใช้เป็นท้องพระโรง และห้องเต้นรํา ซึ่งเป็นยุคสมัยของการเริ่มต้นสัมพันธไมตรีระหว่างฝรั่งเศสกับกรุงศรีอยุธยา ที่มีความผูกพันกับเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แล้วถ่ายรูปกับสวนสไตล์ฝรั่งเศสที่สวยงามภายในบริเวณอุทยาน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่ โรงแรม NOVOTEL PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
DAY 6 ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ– ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนำท่านล่องเรือบาโตมูซเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1949 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วกว่า 100 ล้านคนชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
ผ่านชมถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย อาร์คทรอมเฟย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ถนนชองป์เอลิเซ่ ย่านการค้าและธุรกิจที่สำคัญ ชม จตุรัสเดอลา คองคอร์ด(Place de la Concorde)จัสตุรัสใจกลางเมือง และยังเป็นลานประหารชีวิตของผู้คนนับพันในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แม้แต่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนท พร้อมราชวงศ์ก็ถูกประหารด้วยเครื่องกิโยติน ชมเสาหินอโครดม ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ที่ถูกนำมาจากประเทศอียิปต์ แล้วเก็บภาพสวย ๆ คู่กับ หอไอเฟล (Eiffel) ก่อนนำท่านช้อปปิ้งให้จุใจในมหานครแห่งนี้ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ห้างปลอดภาษีของปารีส ที่เต็มไปด้วย น้ำหอม เครื่องสำอาง ปากกานาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นที่ ห้างแพรงตอง,แกลลอรี ลาฟาเยส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่ โรงแรม NOVOTEL PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
DAY 7 ปารีส – ดูไบ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 อำลากรุงปารีสนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ เดอ โก (Charles de Gaulle Airport) ประเทศฝรั่งเศส
11.20 ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK 72
19.55 แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ ดูไบ (DUBAI) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.)
22.30 เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK 374
DAY 8 กรุงเทพฯ
08.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ และ ประทับใจ

55,888 บาท / ท่าน

หมายเหตุ    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน 

อัตรานี้รวม
•    ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ    
•    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
•    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
•    ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว Schengen(ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน 
ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 
•    ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า  (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว  อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
•    รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   
•    ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)  
•    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
•    ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
•    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
•    ค่าทิปพนักงานขับรถ//ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ในยุโรป ตลอดทริป 45 ยูโร 
•    ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
•    ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ


 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของกลุ่มประเทศเซงเก้น
ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทำการ

*** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน ทุกท่าน บริษัทฯ จะทำนัดหมายและแจ้งกลับแก่ท่านอีกครั้ง ***
1.  หนังสือเดินทาง (Passport)ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเพียงพอสำหรับประทับตราเข้าออก และติดหน้าวีซ่า  (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศในแถบยุโรปหรือไม่ก็ตาม  ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
2.   รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง  2  นิ้ว จำนวน  2  ใบ ต้องใช้รูปสีพื้นหลังขาวสะอาดเท่านั้น (ควรใช้รูปสีถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปถ่ายจากกล้องแบบโพลาลอยด์ และหรือ ถ่ายแบบสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)     และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล  ตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี)  เซ็นชื่อรับรองสำเนา
4.   สำเนาทะเบียนสมรส,  สำเนาทะเบียนใบหย่า  (ถ้ามี)  หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) เซ็นชื่อรับรองสำเนา
5.  หลักฐานการทำงาน    (เป็นหลักฐานปัจจุบันและเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)  
    กรณีเป็นพนักงาน  -  หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปีที่เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติ  พร้อมประทับตราบริษัท
    กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  -  สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3  เดือน   พร้อมประทับตราบริษัท และเซ็นชื่อรับรองสำเนา
    กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน และสำเนาบัตรข้าราชการ
    กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา และหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ทั้ง 2 อย่าง)  หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
    กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรองชี้แจง)
6.   หลักฐานการเงิน  (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)
    สมุดเงินฝากตัวจริง  หรือ  Statementที่มีตราประทับจากทางธนาคาร  
    สำเนาสมุดเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน   (ควรปรับสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา)  ที่มีตราประทับจากทางธนาคาร
    หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร  (ตัวจริง - ไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต) กรุณายื่นขอจากธนาคารโดยใช้เวลาประมาณ 3 วัน  
7.   เบอร์มือถือ สำหรับติดต่อทุกท่าน (จำเป็นต้องกรอกในฟอร์มวีซ่า) กรุณาเขียนเบอร์โทรติดต่อแนบมาด้วย
หมายเหตุ  :  ในกรณีเดินทางเป็นครอบครัว   หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า  ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย
8.   กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง   ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ   โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา 
    ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 
    ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
9. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้”   และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)  ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ
10. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล อำนวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ทั้งนี้หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
*** ในบางกรณี ทางสถานฑูตฯ อาจจะขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว  
     ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้***
*** สำหรับเอกสารที่ยื่นเข้าสถานฑูตฯ ต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งจะต้องแปลเอกสารก่อนยื่นเข้าสถานฑูตฯ (ยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องแปล) (เอกสารที่ต้องแปลได้แก่ หนังสือรับรองบริษัทฯ, สำเนาใบทะเบียนการค้า, สำเนาสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า, สำเนาใบมรณะบัตร, หนังสือยินยอมจากทางอำเภอ หรือ เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเอกสารแปลทุกฉบับ ไม่ได้รวมในอัตราค่าบริการทัวร์
11.การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น  อยู่ในดุลยพินิจของทางสถานทูต  ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง)   การปฏิเสธอันเนื่องมาจากหลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทาง ภายใน 20 วัน

หมายเหตุข้าราชการถือหนังสือ (เล่มสีน้ำเงิน)  จะนำไปใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนตัวในยุโรปไม่ได้  ถ้าไปท่องเที่ยวส่วนตัว ต้องใช้ Passport (สีเลือดหมู) เพราะตม.ที่โน่นจะถามถึงหลักฐาน, หนังสือที่แสดงให้เห็นว่ามางานราชการถ้าไม่มีหลักฐาน เจ้าหน้าที่ ตม. จะไม่อนุญาตให้เข้า และถูกส่งกลับทันที

TIMETABLES


WIN TRAVEL & TOUR

Contact staff
Please select your employees in that department . To contact

Tour (2)
GM
Jo Sirinirundr
GM
Tour Operation Manager
KANNIKA SRIVILAI
Tour Operation Manager
Ticket (2)
Station 1
Phuangthong Mankong
Ticket Manager
Station 2
TABTIM CHAIPROM
ticket
Account (1)
Station 1
WANDEE PAYOMHOL
Account
Transport (1)
Win Transport
Jo Sirinirundr
GM